Voetentuin

voor stralende voeten & handen

Privacy Policy

De Voetentuin Privacy Policy 

De Voetentuin hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De Voetentuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als de Voetentuin ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Of vraag het mij telefonisch of bij eerstvolgende bezoek.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten, wettelijke vertegenwoordigers van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, wettelijke vertegenwoordigers van klanten of leveranciers worden door de Voetentuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •  Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Voetentuin de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam, naam organisatie;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Overlijdensdatum;
 • Medische gegevens voor het verantwoordelijk uitvoeren van de behandeling

Jouw persoonsgegevens worden door de Voetentuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Voor de medische gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de Voetentuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Het informeren van de klant d.m.v. nieuwsuitingen in elke verschijningsvorm.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Voetentuin de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door de Voetentuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, Stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door de Voetentuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Voetentuin de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres. 

Jouw persoonsgegevens worden door de Voetentuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Hoe verzamel ik deze gegevens

Tijdens jouw behandeling, aanvraag/-aanmelding via voetentuin@gmail.com of telefonisch. Ook verzamel ik gegevens door het invullen van contactformulier op www.voetentuin.nl. 

Waar worden jouw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld

 • Podofile (Footfit software) voor het opslaan en verwerken van gegevens van klanten, administratie.
 • Excel 2013 / word 2013 / paint (microsoft office 2013) voor het opslaan en verwerken van gegevens van klanten en administratie.
 • G-mail: (voetentuin@gmail.com) het maken, verzetten en annuleren van afspraken en het beantwoorden van vragen.
 • Buro Coos (financiële administratie) voor de gehele financiële administratie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen en onder toezichtgestelden

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) en onder toezichtgestelden indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

De Voetentuin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Voetentuin van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;
 • Mijn medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van je ontvangen heb. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt altijd de mogelijkheid om bij mij een copie van jouw dossier op te vragen. 
Dit kan per:

 • Aangetekende brief;
 • Tijdens jouw bezoek

Jouw dossier opvragen per E-mail is om privacy redenen niet mogelijk.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen

Als je naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op! 

Contactgegevens

De Voetentuin

Lorentzlaan 31
7002 HA Doetinchem

voetentuin@gmail.com

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram